Skip links

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1. definities

1.1) Yoga met Carolien:, de eenmanszaak die gevestigd is te Enschede en is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75519151

1.2) Klant: degene die diensten afneemt van Yoga met Carolien.

1.3) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

1.4) Abonnement: het abonnement van Yoga met Carolien dat de Klant tegen betaling recht geeft op periodieke yogadiensten en -producten zoals aangegeven in het inschrijfformulier en in deze Voorwaarden.

1.5) Leskaart: een door Yoga met Carolien aan een Klant tegen betaling uitgegeven schriftelijk bewijs dat exclusief aan de Klant recht geeft op diensten van Yoga met Carolien, binnen de vastgestelde geldigheid van de leskaart.

1.6) Contant: de door de Klant voorafgaand aan het ontvangen van een dienst van Yoga met Carolien daarvoor te verrichten betaling.

1.7) De website: de website yogametcarolien.nl.

2. toepasselijkheid en wijzigingsbevoegdheid

2.1) Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Yoga met Carolien en de Klant gesloten en te sluiten overeenkomsten en rechtsverhoudingen. Deelname aan een van de lessen/cursussen/workshops of het afnemen van een dienst/product betekent dat de Klant akkoord gaat met deze Voorwaarden. De laatste versie van de Voorwaarden is altijd de geldende versie. Deze is beschikbaar op de website en ook in papieren vorm in de yogastudio van Yoga met Carolien.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga met Carolien.

2.2) Deze Voorwaarden kunnen door Yoga met Carolien eenzijdig worden gewijzigd.

3. overeenkomst, inschrijving, opzegging, betaling

3.1) Yoga met Carolien biedt haar diensten op het gebied van de beoefening van Yoga afhankelijk van de dienst aan op basis van:

  • een prepaid tegoed voor een aantal diensten/lessen (Leskaart). De Leskaart is beschikbaar voor Privéyogalessen (online of fysiek). De Leskaart wordt vooraf betaald door bankoverschrijving of Contant (dit laatste alleen bij fysieke lessen).
  • een Abonnement. Een maandabonnement is beschikbaar voor online yoga-opnames. Het Abonnement wordt vooraf betaald door middel van bankoverschrijving.
  • aankoop van een losse les of los product. Het aankopen van een losse les of product is mogelijk voor privéyogalessen (online of fysiek), groepslessen (online of fysiek) en online yoga-opnames. Voor de online privéyogalessen geschiedt betaling vooraf via bankoverschrijving. Voor fysieke privéyogalessen geschiedt betaling vooraf via bankoverschrijving of Contant. Voor groepslessen, zowel fysiek als online, geschiedt betaling vooraf door middel van bankoverschrijving. Voor online yoga-opnames geschiedt betaling vooraf via bankoverschrijving.

3.2) Een Leskaart geeft de Klant gedurende de op de Leskaart vermelde geldigheidsduur recht op diensten van Yoga met Carolien in de vorm van een op de Leskaart aangeduid aantal yogalessen die zullen worden aangeboden op door Yoga met Carolien vast te stellen dagen, tijdstippen en plaats(en).

3.3) De rechten die de Klant aan de Leskaart ontleent zijn voor de Klant exclusief en niet overdraagbaar.

3.4) Na het verstrijken van de op de Leskaart vermelde geldigheidsduur kan de Klant geen rechten meer aan de Leskaart ontlenen. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk. De geldigheid van de Privéyoga-leskaart is 12 maanden.

3.5) Een Abonnement geeft de Klant elke periode recht op de overeengekomen yogadiensten van Yoga met Carolien. Voor wat betreft de online diensten is de Klant verantwoordelijk voor het aanleveren van een correct en werkend e-mailadres. Inschrijven kan schriftelijk (digitaal of fysiek), door inlevering of digitale inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier. De Klant kan op elk moment een Abonnement afsluiten. Het abonnement gaat in per de 1e dag van de eerstvolgende kalendermaand volgend op de betaling.

3.6) De Klant kan een Abonnement op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in per de 1e dag van de eerstvolgende kalendermaand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen van het Abonnement geschiedt schriftelijk per e-mail of post, waarna je een bevestiging ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Yoga met Carolien.

3.7) Kosteloos annuleren van een privéles bij verhindering van de Klant is mogelijk tot 24 uur vóór de betreffende les, via e-mail, WhatsApp of telefonisch. In geval van niet tijdige afzegging wordt het volledige tarief bij de Klant in rekening gebracht.

3.8) Toewijzing van de beschikbare plekken in de fysieke groepslessen geschiedt op basis van volgorde van de ontvangst van de betaling van de Klant. Kosteloos annuleren van een reeds betaalde groepsles is mogelijk tot 7 dagen vóór de betreffende les, via e-mail, WhatsApp of telefonisch. In geval van niet tijdige afzegging of het missen van de les wordt het volledige tarief bij de Klant in rekening gebracht. In overleg is het mogelijk om bij verhindering iemand anders in plaats van de Klant aan de les te laten deelnemen.

3.9) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door de Klant door vakantie, ziekte of andere redenen.

3.10) Klanten met een Leskaart of een Abonnement die door langdurige ziekte, blessures of medische ingrepen verhinderd zijn, kunnen contact opnemen met Yoga met Carolien om te kijken of er een regeling getroffen kan worden die passend is bij de situatie.

4. eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

4.1) Yoga met Carolien adviseert om bij lichamelijke en/of psychische klachten voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Yoga met Carolien een huisarts te consulteren en aan deze advies te vragen voor wat betreft de geschiktheid van de Yogalessen van de Klant.

4.2) De Klant verklaart niet bekend te zijn met feiten en/of omstandigheden die een aanwijzing zijn voor een gezondheidsrisico bij het leveren van fysieke of mentale inspanning.

4.3) De Klant erkent dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de oefeningen en dat hij/zij de oefeningen niet (verder) zal uitvoeren wanneer hij/zij pijnklachten ervaart of andere aanwijzingen heeft waardoor hij/ zij kan vermoeden dat met het (verder) uitvoeren van de oefeningen gezondheidsrisico’s gepaard gaan.

4.4) Yoga met Carolien sluit aansprakelijkheid voor alle schade van de Klant, waaronder voor letselschade door de Klant opgelopen tijdens de lessen, uit. Zulks met uitzondering van die gevallen waarin aan Yoga met Carolien opzet of grove schuld te wijten is.

4.5) Yoga met Carolien verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

5. uitsluiting

5.1) Yoga met Carolien heeft het recht deelname van de aangemelde Klant aan een les te weigeren indien de Klant niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.2) Yoga met Carolien heeft het recht om de Klant de toegang tot de lessen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

6. annulering door yoga met carolien

6.1) Yoga met Carolien heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

6.2) Yoga met Carolien heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. In dat geval wordt gezocht naar een inhaalmogelijkheid of compensatie. Als dat niet mogelijk is, wordt het lesgeld gerestitueerd.

7. beschikbaarheid online opnames

7.1) De online opnames zijn voor de Klant beschikbaar gedurende de periode die is overeengekomen. Gedurende deze periode kunnen de opnames onbeperkt worden bekeken en/of beluisterd, met uitzondering van eventuele beperkingen die ontstaan door technische problemen bij de aanbieders van de online platforms of apps waarop de opnames worden gedeeld. Yoga met Carolien is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische problemen bij de online platforms of apps, alsmede voor technische problemen bij de apparatuur van de Klant die de toegang tot de online opnames beperken.

7.2) De opnames zijn beschikbaar voor de periode die in de overeenkomst is afgesproken, of wanneer niet verder gespecificeerd zolang het gekozen online platform bestaat, dan wel zo lang Yoga met Carolien bestaat.

8. wijzigingen

8.1) Yoga met Carolien behoudt zich de vrijheid voor de Voorwaarden en de lestijden, locatie, data en de gebruikte online platforms te allen tijde te wijzigen. Via de website word je van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

9. privacy statement

9.1) Yoga met Carolien maakt gebruik van een Privacy Statement. Dit is een verplichting vanuit de AVG / Europese wetgeving. Dit statement staat apart vermeld op de website.

10. huisregels

10.1) De huisregels van Yoga met Carolien bevatten voor De Klant bindende regels waarvan De Klant verklaart deze steeds in acht te zullen nemen. De Klant verklaart van de huisregels te hebben kennisgenomen. De huisregels kunnen door Yoga met Carolien te allen tijde worden gewijzigd.

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Yoga met Carolien
Enschede
Mei 2021